Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VORSTER.PL 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem strony internetowej „www.vorster.pl” (zwanej dalej „Stroną” lub “Serwisem”) jest VORSTER sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Andrzeja Struga 9-11, 98-220 Zduńska Wola, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gosp. KRS, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, KRS: 0000492268, NIP:8291737464. 2. Strona działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę, zasady świadczenia tych usług. 4. Usługobiorcy przez rozpoczęciem korzystania ze Strony zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem 5. Każdy Usługobiorca ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

▫ Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ▫ Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, 

poz. 1204 ze zm.), ▫ Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz inne 

właściwe przepisy prawa polskiego 7. Jeżeli Usługobiorca nie akceptuje wskazanych powyżej warunków korzystania z Serwisu, powinien niezwłocznie zaprzestać kontynuacji korzystania z usług świadczonych w Serwisie oraz usunąć wszelkie informacje lub dane pozyskane w związku ze skorzystaniem z Serwisu. 

 1. DEFINICJE 1. USŁUGODAWCA/VORSTER – VORSTER sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, adres: ul. Andrzeja Struga 9-11, 98-220 Zduńska Wola, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gosp. KRS, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, KRS: 0000492268, NIP:8291737464. 2. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej w serwisie internetowym w domenie www.vorster.pl 3. USŁUGA – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Vorster sp. z o. o. na rzecz Usługobiorców w Serwisie internetowym na podstawie Regulaminu. 4. FORMULARZ KONTAKTOWY – usługa dostępna w formie formularza, by umożliwić Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą. 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z usług elektronicznych takich jak: 

 1. a) korzystanie z Formularza Kontaktowego b) korzystanie z zakładki O firmie c) korzystanie z zakładki Oferta d) korzystanie z zakładki Park Maszynowy e) korzystanie z zakładki Kariera f) korzystanie z zakładki Dział Obsługi Klienta g) korzystanie z zakładki Blog h) korzystanie z zakładki Kontakt 
 2. Usługa formularza kontaktowego jest świadczona wyłącznie osobom, które: ▫ wprowadziły swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.vorster.pl ▫ zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza i wysłanie wiadomości. b. Zakładka O firmie – To usługa dostępna na Stronie. Jest to narzędzie powstałe w celu zapoznania się z formą działalności Usługodawcy, została stworzona w celu usprawnienia współpracy. c. Zakładka Oferta – Jest to strefa, w której Klient może zaznajomić się z właściwością działalności Vorster, realizowanymi przez nią projektami, jakimi są budowa maszyn, automatyka, obróbka CNC, obróbka powierzchni. d. Dzięki usłudze elektronicznej, jaką jest zakładka Park Maszynowy, Usługobiorca jeszcze dokładniej może zapoznać się z funkcjonowaniem działalności firmy, zaznajomić z prezentowaną ofertą. e. Zakładka Kariera – Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnieniu formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu, a także złożenia drogą elektroniczną CV, w ramach ułatwienia procesu rekrutacyjnego. Aby zrealizować daną usługę, niezbędna jest zgoda Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych. f. Dział Obsługi Klienta – Kolejna z usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Jest to narzędzie powstałe w celu usprawnienia współpracy, umożliwiające sprawniejszy kontakt z pracownikami, w celu bezpośredniego rozwiązania problemu lub nabycia informacji. g. Blog Vorster Usługa dostępna na stronie w postaci bloga prezentującego porady i ciekawostki dla każdego zainteresowanego tematyką innowacji technologicznych, maszyn i automatyki przemysłowej. Blog zawiera rzetelne informacje będące źródłem wiedzy. h. Kontakt – Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie usługę drogą elektroniczną w celu nawiązania kontaktu. 
 3. Korzystanie z informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie, oraz z wyżej wymienionych zakładek stanowi zawarcie umowy świadczenia usług. 3. Usługą świadczoną przez Usługodawcę jest udzielenie odpowiedzi Usługobiorcy na podany adres e-mail a także bezpłatne udostępnienie formularza kontaktowego, w celu nawiązania kontaktu. 
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Informacje, znajdujące się na Stronie są ogólną informacją handlową. Ich celem jest przedstawić Usługobiorcy działalność Vorster, ofertę handlową a także wspierać promocję towarów i usług świadczonych przez Vorster. Informacje znajdujące się w Serwisie, nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 polskiego Kodeksu cywilnego, tym samym nie wiążą Vorster. 2. Przedstawienie na Stronie towarów przez Vorster ma znaczenie tylko informacyjne i może różnić się od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów, w szczególności w zależności od właściwości ustawień komputera Usługobiorcy. Zdjęcia znajdujące się Serwisie mają charakter poglądowy i demonstracyjny, a faktyczny wygląd towarów i ich elementów przedstawionych na zdjęciu może odbiegać od ich przedstawienia multimedialnego. 
 5. Towary Vorster tworzone i sprzedawane są wyłącznie na indywidualne zamówienia. Usługobiorca zanim zamówi dany towar, powinien zweryfikować wszystkie jego właściwości (np. poprzez kontakt z Usługodawcą.) 4. Aby korzystać z usług oferowanych w Serwisie, między innymi z możliwości przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów i informacji (tekstów, zdjęć, grafik) które znajdują się w Serwisie nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja. 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy: a) posiadanie urządzenie, które ma dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, b) posiadanie konto e-mail, jeżeli w danym przypadku jest to konieczne. 6. Vorster warunkuje możliwość czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu, gdyby doszło do problemów technicznych serwera lub w przypadku obowiązku przeprowadzenia niezbędnych prac w rozwoju serwera lub Serwisu. 7. Vorster zastrzega sobie prawo do zmiany i usunięcia dowolnego rodzaju treści czy innego materiału znajdujących się w Serwisie w każdym czasie i bez obowiązku wcześniejszego informowania. 8. Usługi udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie. 
 6. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Zawarcie umowy świadczenia usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. przeglądanie informacji i materiałów zamieszczonej w Serwisie). 2. Umowa o świadczenie usług zostaje rozwiązana na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę ze Strony. 
 7. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 1. Korzystanie z oprogramowania lub urządzeń do zakłócania lub próby zakłócenia działania lub funkcjonalności Serwisu lub Usług, jest zabronione 2. Vorster posiada prawo do odmowy dostępu do Serwisu, w przypadku gdy stwierdzi, że Usługobiorca naruszył przepisy Regulaminu, a także gdy uzasadnione będzie podejrzenie, iż Usługobiorca może użyć Serwer niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, uwzględniając w tym brak poszanowania dóbr osobistych, praw własności intelektualnej osób trzecich. 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

VII. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Vorster nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, bezpośredniej lub pośredniej, związanej z korzystaniem z Serwisu, 2. Vorster dokłada starań, aby informacje ukazujące się na Stronie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Ryzyko związane z wykorzystywaniem tych informacji ponosi wyłącznie Usługobiorca. 3. Usługobiorca korzysta z informacji, Materiałów i aplikacji zamieszczonych w Serwisie na własną odpowiedzialność. 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 1. Dostępne na stronie aplikacje, programy lub materiały lub ich części znajdujące się w Serwisie, a także wszelkie inne elementy Serwisu i odpowiednie prawa własności intelektualnej ich dotyczące, między innymi, wszystkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, są wyłączną własnością Vorster. 2. Usługa jaką jest korzystanie z właściwości Serwisu, nie stanowi nabycia przez Usługobiorcę praw własności intelektualnej. 3. Niedopuszczalne jest ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, wprowadzanie do obrotu, publikowanie, rozpowszechnianie, rozsyłanie, jakichkolwiek elementów Serwisu lub strony internetowej, ich układu, wyglądu czy innych elementów, bez uprzedniej pisemnej zgody Vorster. 
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Vorster ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, jednakże modyfikacja Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki, które Usługobiorca pozyskał przed modyfikacją Regulaminu. 2. Przed skorzystaniem z Serwisu Usługobiorca winien zapoznać się z aktualną wersją Regulaminu.